แผนการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

แผนการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ชุดการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

-----------------------------------------------

1. ชื่อวิชา  : การใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

2. กลุ่มเป้าหมาย  : เกษตรกร ที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

3. ระยะเวลา : จำนวน 60 นาที

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ เรื่องวัตถุอันตราย ได้แก่ ชนิดพืช / พื้นที่ที่สามารถใช้สารเคมี ข้อห้ามต่างๆ

4.2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการใช้สารเคมีให้ถูกต้องและปลอดภัย และเห็นถึงอันตรายที่เกิดจาการใช้ผิดวิธี ที่เกิดขึ้นกับตัวเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี

4.3 เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

5. ประเด็นเนื้อหา

จำนวน 3 หมวด 9 เรื่อง

หมวดที่ 1 มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 เรื่อง คือ

1) เรื่องมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมวดที่ 2 อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ  จำนวน 2 เรื่อง คือ

1) เรื่องอันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ

2) เรื่องการรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี

หมวดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 6 เรื่อง คือ

1) เรื่องฉลากวัตถุอันตรายและการเลือกซื้อสารเคมี

2) เรื่องการใช้สารเคมีพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง

3) เรื่องการใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง

4) เรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสที่ถูกต้องและเหมาะสม

5) เรื่องวิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืชพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้องและปลอดภัย

6) เรื่องวิธีการพ่นสารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย

6. สื่อการถ่ายทอดความรู้

6.1 สื่อวีดีทัศน์  จำนวน 9 เรื่อง

6.2 สื่ออื่นๆ (เพื่อเสริมความรู้ตามความเหมาะสม)

6.2.1 สื่อ PowerPoint

6.2.2 สื่อเอกสาร

6.2.3 ฯลฯ เป็นต้น

7. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้ / หมวดเรื่องที่ความยาว (นาที)
ขั้นที่ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในแผนการถ่ายทอดความรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้      ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)     


ขั้นที่ 2 ศึกษา เรียนรู้เนื้อหาจากสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 9 เรื่อง โดยใช้ระยะเวลาตามความเหมาะสม และความพึงพอใจของแต่ละท่าน ประกอบด้วย

 
หมวดที่ 1 มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 1 เรื่อง
1. มาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์5.53
   
หมวดที่ 2 อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกาย และสุขภาพ จำนวน 2 เรื่อง
2. อันตรายจากการใช้วัตถุอันตราย ความเป็นพิษต่อร่างกายและสุขภาพ4.39
3. การรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้สารเคมี5.39
   
หมวดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 6 เรื่อง
4. ฉลากวัตถุอันตรายและการเลือกซื้อสารเคมี5.00
 5. การใช้สารเคมีพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้อง 8.51
 6. การใช้สารเคมีคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้อง 2.47
 7. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของสารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ที่ถูกต้อง และเหมาะสม 5.44
  8. วิธีการพ่นสารกำจัดวัชพืชพาราควอต และไกลโฟเซตอย่างถูกต้องและปลอดภัย 7.11
  9. วิธีการพ่นสารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย 7.46

ทั้งนี้ สามารถศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้เพิ่มเติมได้จากสื่อ Power Point  เอกสาร และสื่ออื่นๆ โดยอยู่ในระบบโปรแกรมดังกล่าว

ขั้นที่ 3  ทำแบบทดสอบการเรียนรู้หลังเรียน เมื่อเรียนจบเนื้อหาสาระ จำนวน 9 เรื่อง ให้ทำแบบฝึกหัด    เพื่อประเมินความรู้ของตนเอง  จำนวน 20 ข้อ โดยไม่จำกัดเวลาและจำนวนครั้งที่เข้าทำแบบทดสอบ
                                                                                                                                                                                                                                                   
   
ขั้นที่ 4  ทำแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)        ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ และใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนเห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี

8.2 มีหลักสูตรและแนวทางการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ใช้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

9. การวัดผลและประเมินผล

9.1 แบบทดสอบ

9.2 แบบประเมินผล (เพื่อวัดผลการนำความรู้ไปใช้)


Last modified: Wednesday, 19 June 2019, 3:15 PM